Kozły oporowe stalowe są elementami nawierzchni kolejowej w trwały sposób zabezpieczającymi koniec toru kolejowego.

Kozioł oporowy stalowy wykonany jest z szyn nowych lub starych użytecznych typu S42 lub 49E1 (S49) lub 60E1 (UIC60).

Dopuszczalne zużycie boczne główki szyny każdego typu wynosi 10mm, a dopuszczalne zużycie pionowe główki szyny dla każdego typu wynosi 12mm.

 

Kozioł oporowy stalowy jest zbudowany z szyn nowych lub starych użytecznych typu S42 lub 49E1 (S49) lub 60E1 (UIC60).


Kształt i wymiary kozła oporowego przedstawiono na rysunku w galerii zdjęć.

Tor żeberka ochronnego lub inny tor, zakończony kozłem oporowym stalowym, powinien być zasypany na wysokość 10 cm nad główką szyny na długości co najmniej 30m przed kozłem oporowym przy semaforach wjazdowych i na długości 15m przy semaforach wyjazdowych. Jeżeli żeberko ochronne lub inny tor prowadzi w kierunku trwałej przeszkody, odległość kozła oporowego od przeszkody powinna wynosić co najmniej 100m, a tor powinien być zasypany ponad główką szyny na długości co najmniej 30m na wysokość od 15cm na początku zasypania do 30 cm przy koźle oporowym. Dopuszczalne jest, w uzasadnionych przypadkach, zmniejszenie odległości kozła do przeszkody do 50m, pod warunkiem zasypania terenu za kozłem warstwą o grubości co najmniej 50cm na długości nie mniejszej niż 30m. Do zasypania torów żeberkowych można stosować kliniec, żwir lub piasek.

 

Zakres badań kozłów stalowych obejmuje sprawdzenie:

·         atestów materiałowych

·         wymiarów i tolerancji wykonania

·         stanu wyglądu zewnętrznego i prawidłowości montażu

Sprawdzanie polega na skontrolowaniu atestów materiałów oraz stwierdzeniu czy stal danego gatunku spełnia wymagania odpowiadającej normy.

Sprawdzanie wymiarów i tolerancji wykonania przeprowadza się za pomocą warsztatowych narzędzi pomiarowych posiadających podziałkę milimetrową z dokładnością do 1mm.

Oceny dokonuje się wzrokowo oraz za pomocą liniału krawędziowego i przymiaru liniowego o dokładności pomiarowej 1,0mm.

Kozioł oporowy  z szyn jest zgodny z wymaganiami WTWiO, jeżeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badań są zgodne z wymaganiami określonymi poniżej ?

1.       Rozporządzenie MTiGM z dnia 10 września 1998r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 151, poz.987).

2.       PN-EN 13674-1:2008 Kolejnictwo – Tor – Szyna – Część1: Szyny kolejowe Vignole’a o masie 46kg/m i większej.

3.       PN-H-84027-07:1984 Stal dla kolejnictwa –Szyny normalnotorowe – Gatunki.

4.       PN-EN-10025:2002 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia –Gatunki.